Villa Millermoaler - Schoul in Concert - 19/05/2017

Schoul in Concert web
19-05-2017
18:00 - 20:00
Salle des Fêtes Reenert
5 € (Kanner) 7 € (Erwuessener)
Villa Millermoaler
(+352) 95 83 70 49

Kanner, Educateuren a Leierpersonal zesummen op der Bühn. Tickets am Viirverkaf: 2 € (Kanner) an 3 € (Erwuessener). Den Erleiss geet un de Projet "Classe verte".