Déclaration politique - 2017

Visioun 2017

(An 6 Kapitelen opgedeelt)

 

 1. De neien Schäfferot vun der Gemeng Wooltz

 2. D’Schwéierpunkten vun den zukünftegen Oarbichten vum Schäfferot

 3. D’Haapterausfuerderungen deenen de neien Schäfferot sech stellen wäert

 4. E Kader schafen fir eng nohalteg Entwécklung voan der Gemeng ze förderen

 5. D’Liewensqualitéit vun alle Bierger mat konkreten Projekter verbesseren

 6. D’Verstäerkung vun der wirtschaftlecher Wettbewerbsfäegkeet


1. De neien Schäfferot vun der Gemeng Wooltz

 

 • Déi zwee fréier Schäfferéit vun Eschweiler a Wooltz verflichten sech zu enger oppener a fairer Zesummenaarbecht an hirer neier Zesummesetzung.
 • De neien Schäfferot wäert sech bis zum Enn vun der Amtsperiod 2017 asetzen, fir dat eng gutt Aarbecht fir d’Gesamtbevölkerung vun der neier Gemeng Wooltz geleescht gëtt.
 • De neien Schäfferot wëllt eng konstruktiv Zesummenaarbecht mat de Vertrieder vun der Oppositioun sichen, dëst am Interessi vun engem effizienten Opschaffen vun allen Aktiounspunkten déi sech speziell no der Fusioun fir déi nei Gemeng Wooltz stellen wäerten.
 • De neien Schäfferot wëllt sech och weider-hin asetzen fir alle Bierger eng oppen an demokratesch Verwaltung ze garantéieren:
 • an deemno regelméisseg fir perséinlech Entrevuen zur Verfügung ze stoen.
 • déi verschidden Informatiounsquellen fir d’Bierger nach weider verstäerken.
 • nirwend den existenten Forumen nach zousätzlech Plattformen ze schafen wou Bierger kënnen um ëffentlechen Liewen deelhuelen.

 

2. D’Schwéierpunkten vun den zukünftegen Aarbechten vum Schäfferot

 

 • Den allgemengen Kader ze schafen fir eng nohalteg Entwécklung vun der ganzer Gemeng, ënnert anerem fir den Bierger Qualitéitswunnengen zu engem erschwinglichen Präis ze erméiglechen.
 • Di bestänneg Erneierung an Entwécklung vun den ëffentlechen Infrastrukturen an der Gemeng ze garantéieren.
 • D’wirtschaftlech Aktivitéiten an deene verschiddene Zoningen weider ze entwéckelen an och mëttelfristeg rëm d’Secteuren vum Commerce an dem Tourismus duerch gezielte Moossnamen ze beliewen.
 • De gesellschaftlechen Zesummenhalt förderen andeem nei Plattformen vun der aktiver Demokratie entwéckelt oder ënner-stëtzt ginn.
 • D’Entwécklung vun den Fräizäit-, Sport- an Kulturberäich aktiv ze ënnerstëtzen.
 • D’Ugeboter an deemno och d’Gebailech-keeten vun Schoul a Formatiounen mat regionalem Charakter ze verstäerken.
 • Innovativ Projeten am Beräich vun der Ëmweltpolitik auszeschaffen.
 • Eng verantwortungsvoll Budgetspolitik ze bedreiwen zum Notzen vun den zukünftegen Generatiounen.
 • Qualitativ Aktivitéiten am Beräich vun dem sougenannten City Marketing a vun der Kommunikatioun ëmzesetzen.

 

3. D’Haapterausfuerderungen deenen de neien Schäfferot sech stellen wäert

 

 • Festigung vum Stellewäert vun der Gemeng Wooltz als regionalen Zentrum an den Ardennen.
 • Stäerkung vun der Gemengen Adminis-tratioun fir der Erausfuerderungen gerecht ze ginn wat duerch Fusioun op eis duer kënnt.
 • Stäerkung als regionalen Wirtschafts- an Beschäftegungszentrum.
 • Stäerkung als regionalen Erzéiung- an Bildungszentrum.
 • Stäerkung als regionalen Wunn- an Handelszentrum.
 • Stäerkung als regionalen privaten- an ëffentlechen Dengschtleestungszentrum.
 • Stäerkung als regionalen Tourismus- an Fräizäitzentrum.

 

Duerchsetzung vun konkreten Projeten a Moossnahmen déi regional Ambitiounen hunn, mee awer och Verantwortung vun der Gemeng Wooltz wäerten droen. D’Ëmsetzung vun dem gréissten Entwécklungsprojet aus der Ardenneregioun:

Dat op de fréieren Industriefrichen vu Wooltz: dat sen Géitzt – Fardem – Eurofloor – Circuit Foil an och d’Areal ronderëm d’Gare. D’Neientwécklung vun dësen Terrain’en bitt eng ausseruerdentlech Entwécklungsperspektiv fir d’Zukunft vun der Stad an der Gemeng Wooltz. D’Schafung vun enger gemëschter urbaner Zone no den Virsätz vun der nohalteger Entwécklung. De Bau vun verschiddenen Zorten vun Wunnungen zu bezuelbare Präisser an de Frichen an Batzendelt. D’Schafung vun modernen Gewerbeflächen fir den Handel an den Dingschtleeschtung Secteur. Dat definitivt Zesummewuessen vu Wooltz duerch d’Bebauung vun den alen Industriefrichen.

 

Verantwortlech Verwaltung vun de Gemengefinanzen:

 

 • Duerch d’Fusioun erginn sech zousätzlech Spillräum fir déi nei Gemeng Wooltz.
 • Am Budget 2015 huet de neien Schäfferot schon e puer stoark Akzenter gesaat fir déi zukünftig Entwéckelung vun der Gemeng.
 • Déi momentan Schoolden Ënn 2015 von der Gemeng belafen sich op 15 Mio. €, also 2 200 € pro Kapp
  a. Reservefong Ënn 2014: 500 000 €.
  b. Reserven am pacte logement Ënn 2014: 730 000 €.

 

4. E Kader schafen fir eng nohalteg Entwécklung vun der Gemeng ze förderen

 

Dëst ënner anerem duerch:

 

 • D’Harmoniséierung an déi definitiv Fäerdegstellung vum PAG vun der neier Gemeng Wooltz, deen jo a ville Beräicher de Kader setzt vun all zukünfteger Entwécklung.
 • Déi proaktiv Verdeedegung an d’Entwécklung vun deenen verschiddene regionale Kompetenzpolen vun der Stad a Gemeng Wooltz.
 • Eng virausschauend a responsabel Bud-getspolitik mat enger anti-zyklescher Investitiouns-Strategie.
 • Déi weider Ëmsetzung vun de Marketing- a Kommunikatiounsaktivitéiten déi drop zilen d’Identitéit vu Wooltz ze beaflossen.
 • D’Ausschaffen vu weideren Projeten déi et erméiglechen wäerten déi strategesch Positionéierung vu Wooltz fir d’Zukunft ze ënnermaueren.


5. D’Liewensqualitéit vun alle Bierger mat konkreten Projeten ze verbesseren

 

Infrastrukturen, Stroossen an den ëffentleche Raum

 

An der aler Gemeng Wooltz konnten schon eng ganz Rei Projeten vun der lafender Legislaturperiod ëmgesat ginn:

d’Neigestaltung vun Nidderwooltz rondrëm de Parc Simon, d’Gare an d’Lann, de Bau vum neien Pompjeesbau, d’Neigestaltung vun dem ganzen Quartier ronderëm d’Place des Martyrs, den Zougang vum CIPA an d’Groussgaass mat engem Lift, d’Renovatiounsaarbechten an den Ausbau vun den der Villa Mirabella an vun de Maison Relais, ... lo mussen mer nach d’Parkanlag ënnert dem CIPA mat ënger Spillplaz fäerdeg maachen (Pilotprojet) an de Weierwee nei amenagéieren. Zu Wegdichen rue du Village nei maachen matt allen Infrastrukturen. D’Übungsplaz fir den Führerschäin op Wegdichen verleeën.

 

Weiderhin schaffen mir nach um Bau vun enger neier Salle polyvalente iwwert den Tribüne vum neien Fussballstadion, um Ausbau an un der Renovatioun vun verschiddene Spillplazen, un der Ent-wécklung vum Glasfasernetz an der Stad Wooltz an Zesummenaarbecht mat der Post.

 

An der aler Gemeng Eschweiler sinn all gréisser Infrastrukturen an den leschten Joeren esou wäit an d’Rei gesat ginn an et gëllt do elo an Zukunft fir nach punktuell Projeten an Aarbechten an Ugrëff ze huelen, wéi zum Beispill d’Modernisatioun vun der Kläranlag zu Selscheid, d’Erweiderung vun der Hackschnitzelanlag fir d’Fernwärmenetz vun Eschweiler, de Bau vun neien Altersgerechten- a Sozialwunnechten, d’Gemengenhaus benotzen fir aner Servicer do kënnen unzebidden, ...

 

De neien Schäfferot wäert sech och weiderhin nach mat der Parksituatioun ëm d’Groussgaass an d’Schlass vu Wooltz beschäftegen. Nei Parkplazen schafen an der Strooss vum 31. August 1942 (dëst an Zesummenaarbecht matt der Stroossebauverwaltung) mee virun allem awer och Projeten sichen an entwécklen fir Synergien mat aneren Nopesch Gemengen ze fannen.

 

Sozialen Zesummenhalt a matbestëmmend Demokratie:

 

 • Weiderentwécklung vun den Pilotprojeten am Beräich vun der solidarescher Wirt-schaft.
 • Ënnerstëtzung vum CIGR fir d’Entwécklung vun der Initiative „Eise gudde Noper“.
 • Intensivéierung vun de Programmer fir de Ré-Emploi, virun allem vun deene Jonken wéi den Pilotprojet “Youth4Work” (Coaching vu Schoulofbriecher an jugendlechen Aarbechtslosen mat enger Erfollegsquote vun ronn 90 %)
 • Creatioun vun thematesch geglidderten Aarbechts-  a Koordinatiounsgruppen op Grond vu gezielten Projeten a Plaz vun Kommissiounen.
 • D’Consolidéierung vun den Strukturen fir Kanner a Jugendlecher: de Weeltzer Kannerbureau, d’Weeltzer Jugendhaus, de Projet Jugendkonferenz, Schoulhäff kannergerecht ze gestalten, ....

 

Fräizäit, Sport, Kultur & Tourismus

 

An der aler Gemeng Wooltz konnten och an deene Beräicher schonn eng ganz Rei Projeten vun der lafender Legislaturperiod ugepaakt ginn: d’Uleeën vun 3 Fussballsterrain’en zu Wegdichen mat iwwerdeckter Tribün, Vestiairen, Toiletten a Parking, enger Hall déi den Turner an dem Klengdéiereclub hir Aarbecht wärt vereinfachen, d’Entwécklung vun der KAUL zu engem regionalen Fräizäitzentrum mat engersäits engem modernen Camping deen de neisten Ufuerderungen a Saachen Offer a Qualitéit gerecht gëtt an anerersäits engem SpillPark fir Jonk an Aal, fir Weeltzer a Visiteuren, wou an Zukunft all Sport- a Fräizäitaktivitéiten ënnert engem gemeinsamen Dach kënnen organiséiert a virun allem vermaart ginn ... an net zulescht de Bäitrëtt an de Naturpark Uewersauer deen an den nächsten Méint definitiv an dreschen Dicher misst sënn.

 

An der neier Gemeng Wooltz ginn et dann awer nach genuch Aktiounspunkten mat dem geplangten Indoor Mini-Golf zu Eschweiler, Skatepark an der Kaul. Dann den Klammpark an den Frichen net ze vergiessen, mat dem Ausschaffen vun engem neien Konzept fir d’Musée’en am Schlass vu Wooltz der Gare vu Wooltz. Op laang Sicht soll een den Projet Kannermusée mat der Ënnerstëtzung vun nationalen a regionalen Initiativen beim Prabbeli zu Wooltz onbedéngt upaken, mat dem Ausbau vum den kulturellen Aktivitéiten ronderëm d’Schlass an d’Festivalplaz, mat der Reorganisatioun vun der Weeltzer Musekschoul, ...

 

Ëmwelt & Mobilitéit

 

 • De Neibau vun der regionaler Kläranlag bei der Toutschemillen.
 • D’Renaturatioun vun der Wooltz.
 • Dat d’Buslinn Ettelbréck Wooltz Baascht-nech och lo op der Lann hält.
 • Dat RGTR Linnen an mir sinn schonn’s am Gang Dierfer Selchend, Knapphouschent, Eschweiler an Ierpeldang sou gutt wéi méiglech u Wooltz ugebonnen ginn.
 • Den hallefstonnen Takt vun der CFL.
 • D’Ausschafen vun engem „e-Velos“ System, dee Projet wäert 2015 zu Wooltz am Beräich vun den Tourismus- a Fräizäitaktivitéiten ulafen, fir d’Mobilitéit douce am urbane Raum musse mir awer waarden bis d’Technik an dem Beräich geräift an och méi erschwinglech ass.
 • Nach weider an erneierbar Energien investéieren.
 • Machbarkeet kucken fir Solarpanneaux’en op den Daach vun der Tennishal, der Buvette vum Fussballsterrain, ze instal-léieren.
 • Wandmille Park an Zesummenaarbecht mat Gemeng Géisdrëf.
 • Zielbewosst Politik fir d’Reduzéierung vun den fossillen Energieträger (energetesch Sanéierung vun den ëffentleche Gebaier).

 

6. Verstäerkung vun der wirtschaftlecher Wettbewerbsfäegkeet

 

Nohalteg Stadentwécklung a Wunnengen:

 

 • Entwécklung vu neien Quartier’en op den Frichen no de Virsätz vun der nohalteger Entwécklung.
 • Stand vun de Verhandlungen mat deene verschiddenen Acteuren vum Projet.
 • Begleedung vun groussen Immobilienentwécklungsprojeten, wéi am Fall vum ehemaligen Monopolterrain, beim neien Gebai fir d’Post, d’Police, .... nierwend der Klinik oder bei der Rekonversioun vum alen Hotel Beau-Séjour an en Studentenheem fir déi nei Héichschoulen.
 • Entwécklung vu Synergien mat Nopeschgemengen aus dem Norden vu Lëtzebuerg.

 

Ökonomesch Entwécklung

 

 • Verstäerkung vun der Promotioun ronderëm d’Aktivitéitszonen vu Wooltz.
 • Internen an externen Kommunikatiouns-plang, virun allem am Kader vum Syndicat Salzbaach.
 • Regional Vernetzungsplattform – Business Initiative Wooltz - wou elo nach kierzlech eng interessant Veranstaltung fir d’Betriber konnt an Zesummenaarbecht mam SICLER an Luxinnovation organiséiert ginn.
 • Nei Perspektiven schafen fir den Handel an d’Gastronomie zu Wooltz.
 • Duerch eng permanent Zesummen-aarbecht fir d’Union Commerciale an aner Bedeelegt esou wäit ewéi méiglech ze ënnerstëtzen.
 • Duerch eng allgemeng Beliewung vum nationalen an internationalen Tourismus an der Ardenneregioun an deemno och an hirer Haaptstad.
 • Duerch d’Schafung vun neien a modernen Gewerbeflächen an den fréieren Industrie-frichen.
 • Op dem alen Circuit Foil Terrain zu Wegdichen al Hallen of ze rappen an den Masterplang ëm ze setzen fir kleng Betriber do kënnen ze installéieren.
 • Duerch Projeten déi mëttelfristeg nei Awunner an d’Gemeng Wooltz unzéien wäerten.

 

Erzéiung a Bildung

 

 • Konsolidéierung vun der Restrukturatioun an den 3 Grondschoulen vu Wooltz.
 • Weiderféierung vun der Zesummenaar-becht mam Gemengeschoulsyndikat vu Kiischpelt.
 • Weiderentwécklung vun den verschidden Héichschoulen am Weeltzer Schlass (bedeit weider Investitiounen an Schlass: am Tuerm, an d’Kichen, am groussen Raum hannen beim Hexentuerm, an den Hëllef Doheem an Scoutsbüroen).
 • D’Schafung vu Wunnraum fir Héichschoul-studenten an der Stad Wooltz.
 • Viruféieren vum Ausbildungsprogramm vun Léierbouwen a -meedercher an de Gemengeservicer.
 • Viruféieren vun dem innovativen Projet, der Bëschcrèche Ierpeldang.

 

Verstäerkung vun den «Marketing- a Kommunikatiounsaktivitéiten»

 

D’Finalisatioun vun engem modernen Internetportal op däitsch an op franséisch fir déi verschidden Zilgruppen vun der Gemeng:

 • dem Internet-Site vun der Gemeng Wooltz fir d’Bierger mat den Informatiounen vun der fréierer Gemeng Eschweiler.
 • dem Internet-Site vum Syndicat d’Initiative fir d’Visiteure vu Wooltz.
 • dem Internet-Site vun der Gemeng fir d’Betriber an potenziell Investoren.
 • dem Internet-Site vum Fräizäitzentrum Kaul (Camping, Schwämm, BikePark…) fir d’Benotzer a Kondschaft vun dësen Infrastrukturen.

 

Déi weider Qualitéitsverbesserung vun allen gedréckten Publikatiounen:

 

 • bei der Gemengenzeitung mat zousätzlechen Rubriken déi d’Awunner vun de fréierer Gemeng Eschweiler direkt uschwätzen wäerten.
 • bei all Zorten vun alen a neien Publikatiounen mat Informatioune vun den Gemeng a Syndicat d’Initiative déi den Interessi vun den Bierger oder den Visiteuren fannen an den Image vun der Gemeng beaflossen.

 

Dem progressiven Opbau vun enger Gemengepräsenz an den sozialen Netzwierker déi wichteg sinn fir déi jonk Zilgruppen ze erreechen.

 

Eng maximal Ënnerstëtzung vun den Veranstaltungen déi Bild vu Wooltz staark beaflossen, ob se elo vum Syndicat d’Initiative oder vun aneren Akteur’en organiséiert ginn, wéi z.B. d’Geenzefest, de 24 Stonne Laf, d’Konschtexpositioun ARTWiltz, de Festival oder och d’Nuit des Lampions.