Vivre

25 Feb 2020

Biergerinitiativ "Iessbar Stadt"-Wooltz

iessbar

Artikel teilen


25 Feb 2020

19:00 - 22:00

Ciné Café Prabbeli
gratuit
REconomy Luxembourg

D' Iessbar Stad ass eng Biergerinitiativ zu Wooltz, déi sech mat dem Thema an der Ëmsetzung vun gemeinsame Gäert beschäftegt.

An dëser Grupp geet et drëms e Projet zu Wooltz ze organiséieren, deen fir all Bierger do ass a jiddereen sech abrénge kann.


Sozialen Zesummenhalt a nohalteg eng nohalteg Produktioun vu Geméis a Uebst stinn am Virdergrond vun der Aarbecht an dëser Grupp.

Wann s Du lo och intresséiert bass eng Kéier bei dësem Projet eran ze luussen, da komm gäre laanscht.
Dëst ass en ëffentlech Grupp a jiddereen ass wëllkomm.

Nächsten Treff ass den 25.02. ab 19 Auer am Café Prabbeli zu Wooltz.