Media

Podcast und Radiosendungen

Invitation Kannerbureau-page-001

Kannerradio: Thema Sproochen

Firwat sollen net och Kanner mol iwwert hier Themen diskutéiren, an sech matt Leit dozou austauschen? Haut treffen sech d'Deborah, d'Jaceneia, d'Anaïs an d'Sarah, fir iwwert d'Thema Sproochen ze schwetzen.
 

 

Wat ass e Buergermeeschter? Wat sinn Wahlen?

De Kannerbureau stellt säi Projet viir. Zesummen matt Kanner goufen am Laaf vum Kannersummer 2017 Videoën produzéiert, wou d'Prozesser an ZEsummenhäng vun de Gemengewahlen erkläert ginn.