Sportinfrastrukturen in Wiltz

beachvolley Kaul

Beach-Volleyball

Campingstrooss, L-9554 WILTZ
Tel.: (+352) 28 99 13 66

Boulderhall - 2

Boulder-Gym "Nordblock" - Weidingen

35a, am Pëtz, L-9579 Weidingen

mur d'escalade (boulder) au Hall "Am Pëtz"
30 parcours sur 100m2
Infos: www.ekv.lu

centre sportif Wiltz

Centre sportif Wiltz

9a, avenue Nic. Kreins, L-9536 WILTZ
Tél.: 95 83 70  40

tennis hall Wiltz

Hall de tennis et badminton «Kaul»

Campingstrooss, L-9554 WILTZ
Tél.: 95 75 09

Hall am petz

Hall Sportif - Weidingen

35, am Pëtz, L-9579 Weidingen

Weidingen terrain

Terrain de football - Weidingen

Stade - 25, am Pëtz, L-9579 Weidingen